1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. ZAMÓWIENIA
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 5. WYSYŁKA TOWARU
 6. ZWROTY, REKLAMACJE, GWARANCJA
 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 8. OCHRONA PRYWATNOŚCI
 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 10. WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU

§1 Postanowienia ogólne

1.1 Sklep internetowy [Sklep] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej o adresie www.cosyanddozy.com. Sprzedaż prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu [Regulamin"], z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Regulamin został sporządzony na podstawie: Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) i Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych, wymienionych w Regulaminie, w tym obejmując implementację Dyrektywy 2011/83/UE uchwalonej przez Unię Europejską 25 października 2011r. i zmiany w prawie od 25.12.2014r. Regulamin należy zawsze rozpatrywać łącznie z aktualną Polityką prywatności. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, celem zapoznania się z jego treścią lub jego utrwalenia i wydruku przed ewentualnym zawarciem umowy. Językiem Regulaminu jest język polski.

1.2. Właścicielem Sklepu jest: COSY AND DOZY ® Magdalena Zajdel z siedzibą w Warszawie: ul. Dywizjonu 303 127/10, 01-470 Warszawa, Polska, NIP:PL8951767544, REGON 363909433, adres email:hello@cosyandozy.com [Usługodawca]

1.3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta.

W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością sklepu niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej: http://cosyanddozy.com/content/2-polityka-prywatnosci

1.5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Korzystanie z oferty Sklepu w sposób czynny, np. poprzez złożenie zamówienia lub bierny, np. poprzez przeglądanie strony internetowej Sklepu oznacza akceptację Regulaminu w aktualnym brzmieniu. Akceptacja Regulaminu odbywa się poprzez zaznaczenie opcji na stronie internetowej podczas rejestracji lub składania zamówienia.

1.6. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu, tj. sieci publicznej w rozumieniu art.2 ust.22 Ustawy z dnia 21 lipca 2000r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2000, nr 73, poz. 852 z późn.zm.).

1.7 Oferta Sklepu, to towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu. Usługodawca stale dokłada należytej staranności, aby oferta Sklepu była opisana poprawnie, aktualnie i zgodnie ze stanem faktycznym. W razie wystąpienia sytuacji, w której elementy oferty nie będą czasowo dostępne, Usługodawca bezzwłocznie umieści odpowiednią adnotację na stronie internetowej Sklepu. Oferta Sklepu zawiera wyłącznie ruchomości nowe, oryginalnie zapakowane, oryginalnie wykonane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone do obrotu na rynek Polski. W Ofercie Sklepu znajdują się również towary nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

1.8 Oferta Sklepu przeznaczona jest dla osób fizycznych, które: ukończyły lat 18 lub które: ukończyły lat 13 i posiadają wymaganą zgodę ustawowego przedstawiciela oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i do składania ważnych oświadczeń woli albo stosowną zgodę ustawowego przedstawiciela na dokonanie czynności oraz przedsiębiorców i osób prawnych.

1.9. Konto Klienta, to wydzielona przestrzeń pamięci w systemie informatycznym Sklepu opisana unikalnymi: loginem i hasłem, dostępna wraz z systemem umożliwiającym najwygodniejsze dla Klienta korzystanie z eSklepu.

1.10. Umowa, to umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późniejszymi zmianami) zawierana między Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Językiem umowy jest język polski.

1.11. Zamówienie, to oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, które zmierza do zawarcia ważnej Umowy za pośrednictwem systemu informatycznego (– system teleinformatyczny określony w art.2 pkt 3 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.)) Sklepu z Usługodawcą.

1.12. Produkt, to towary i usługi dodatkowe (np.wysyłka) oferowane przez Sklep.

1.13. Klient ma bezwarunkowy obowiązek podania danych kompletnych, zgodnych z prawdą i aktualnych, tj. zgodnych ze stanem faktycznym.

§2 Zamówienia

Zamówienia w Sklepie można składać w następujący sposób:

 1. Zawarcie Umowy za pomocą „Formularza Zamówień” w systemie "Koszyka".
 2. Zawarcie Umowy za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Zawarcie Umowy za pomocą telefonu, numer przeznaczony do składania zamówień, dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce "Kontakt".

Zamówienia za pośrednictwem formularza oraz poczty elektronicznej (e-mail: hello@cosyanddozy.com ) mogą być składane 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia telefoniczne mogą być składane w dni robocze w godzinach 9:00 - 17:00 (CET).

2.1. Zawarcie Umowy za pomocą „Formularza Zamówień”.

 1. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem, a Usługodawcą.

2.2 Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej.

 1. Zamówienie za pomocą poczty elektronicznej może zostać złożone poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Sklepu: hello@cosyanddozy.com.
 2. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje przez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta zawierającej oświadczenie Sklepu o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem a Usługodawcą.

2.3.Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą telefonu.

 1. Sprzedawca udostępnia następujący numer telefonu do składania Zamówień:
  +48 536 433 233 - dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00 (CET).
 2. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia Sklepu o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia oraz Umowy na trwałym nośniku, zostaje zawarta Umowa między Klientem a Sklepem. Sklep dodatkowo potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji przez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta. Jeżeli Usługodawca proponuje konsumentowi (Klientowi) zawarcie umowy przez telefon, ma obowiązek potwierdzić treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od Usługodawcy.

2.4. Składając Zamówienie Klient podaje następujące dane, w tym dane osobowe:

 1. Imię i nazwisko.
 2. Adres, na jaki ma być dostarczony zamawiany towar (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość województwo, kraj) [Adres zamieszkania lub pobytu].
 3. Numer telefonu.
 4. Adres e-mail.
 5. Produkt/y, ilość Produktu/ów,
 6. Sposób dostawy,
 7. Sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.5. Po złożeniu zamówienia przez Klienta Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty. Jeżeli podane dane nie będą kompletne, Usługodawca skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem posiadanych danych, natomiast jeżeli nawiązanie kontaktu nie będzie możliwe, Usługodawca ma prawo do anulowania wadliwego Zamówienia.

2.6. Złożenie i potwierdzenie Zamówienia w sposób wskazany powyżej prowadzi do zawarcia wiążącej Umowy na odległość pomiędzy Usługodawcą a Klientem.

2.7. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu należności na rachunek bankowy Usługodawcy.

2.8. Szczegóły dokonywania Zamówień znajdują się na stronie Sklepu: http://cosyanddozy.com/content/6-jak-kupowac

§3 Warunki zawierania Umowy

3.1 Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.).

3.2 Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Na stronie Sklepu dostępne są również płatności w następujących walutach: euro (EUR), dolar amerykański (USD), funt brytyjski (GBP).

3.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.4. Jeżeli Usługodawca i Klient nie umówili się inaczej, Usługodawca powinien wykonać umowę zawartą na odległość (dostarczyć rzecz) najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu Umowy.

3.5. Osoba wpisana do CEIDG RP, która zawiera z innym przedsiębiorcą (nami/Sprzedającym) umowę niemającą dla niej charakteru zawodowego, może skorzystać z przepisów rękojmi za wady na konsumenckich warunkach, odstąpić od zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa umowy w ciągu 14 dni. 

§4 Sposoby płatności

4.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
 2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  1. Bank: BRE Bank SA – mBank.
  2. Dla przelewów w PLN: PL62 1140 2004 0000 3802 7609 8103
  3. Dla przelewów w EUR: PL28 1140 2004 0000 3112 0440 5742
  4. Dla przelewów w USD: PL23 1140 2004 0000 3312 0440 5734
  5. Dla przelewów w GBP: PL61 1140 2004 0000 3312 0442 9882
  6. BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK
 3. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki (dostępna wyłącznie dla dostaw na terytorium Polski).
 4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl oraz PayPal.
 5. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU oraz PayPal.

 4.2 Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.5

oraz

PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A. Société en Commandite par Actions. Oficjalna siedziba: 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, RCS Luxembourg B 118 349

4.3. Warunkiem wydania / wysłania Zamówienia jest zapłata za towar i przesyłkę (przy wysłaniu).

4.4. Sklep nie stosuje domyślnych odpłatnych opcji dodatkowych.

§5 Wysyłka

5.1.Usługodawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Zamówienia:

 1. Przesyłka pocztowa realizowana przez Pocztę Polską (przesyłka ekonomiczna lub priorytetowa). Regulamin: http://www.poczta-polska.pl
 2. Przesyłka kurierska – firma Apaczka. Regulamin: https://www.apaczka.pl/regulamin_swiadczenia_uslug.html
 3. Przesyłka kurierska – firma UPS. Regulamin: https://www.ups.com/content/pl/pl/resources/ship/terms/service.html
 4. Przesyłka kurierska pobraniowa – firma UPS. Regulamin: https://www.ups.com/content/pl/pl/shipping/time/service/value_added/cod.html
 5. Odbiór osobisty na terenie Warszawy, po wcześniejszym uzgodnieniu z Usługodawcą.


5.2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu http://cosyanddozy.com/content/1-dostawa_i_platnosci

5.3. Czas realizacji Zamówień dla towarów znajdujących się w magazynie Sklepu i określonych na stronie internetowej Sklepu jako "dostępne", po spełnieniu warunku opisanego w §4 pkt 4.3, wynosi 3-5 dni roboczych w przypadku zamówień standardowych.

5.4. Czas realizacji Zamówień dla produktów nie znajdujących się w magazynie Sklepu ustalany jest indywidualnie z Klientem.

5.5. Sklep dokłada wszelkich starań, by dostawy zamówionych towarów odbywały się jak najszybciej, nie przekraczając terminów określonych w pkt 5.3.

5.6. Czas realizacji zamówień określony w pkt 5.3 nie obejmuje sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

5.7. Termin dostawy jest liczony od daty zawarcia Umowy, zaś w przypadku przedpłaty tj. płatności przelewem albo przy użyciu karty płatniczej termin liczony jest od dnia wpływu środków na rachunek bankowy Usługodawcy lub pozytywnej autoryzacji transakcji.

5.8. Usługodawca zaleca, aby przed potwierdzeniem odbioru przesyłki od kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki lub jej zabezpieczenia noszą wyraźne ślady uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się bezzwłocznie ze Usługodawcą celem wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, czy kradzieży podczas transportu.

§6 Zwroty, reklamacje, gwarancja

6.1.Klienci posiadają prawo do składania reklamacji dotyczących Oferty Sklepu korzystając z rękojmi za wady lub gwarancji. Prawo odstąpienia od Umowy czy wymiany, naprawy, obniżenia ceny wadliwego towaru lub zwrotu ceny są podstawowymi prawami Klienta otrzymującego towar z wadą fizyczną lub prawną. Wszystkie towary oferowane przez Sklep objęte są roczną gwarancją. Gwarancją objęte są wady ukryte i fabryczne, a także podzespołów użytych do ich produkcji. Czas na zgłoszenie wady towaru wynosi dwa lata. Szczegóły gwarancji zamieszczone są na stronie internetowej: http://cosyanddozy.com/content/5-gwarancja-i-zwroty

6.2 Sprzedawane przez Sklep towary są także produktami wykonanymi ręcznie i każdorazowo noszą ślady indywidualne (adnotacja znajduje się przy danym towarze). Nie ma dwóch identycznych egzemplarzy. Naturalne specjalne wyselekcjonowane materiały posiadają cechy indywidualne np. charakterystyczny dla danej sztuki drewna układ sęków, słoi itp. Minimalne odstępstwa mogą wystąpić w przypadku intensywności wybarwienia jednego typu materiału, kształtu poszczególnych elementów składowych, a także materiałów technicznych zastosowanych do ich produkcji.

Opisane wyżej różnice nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.

6.3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zamówionego towaru Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą.

6.4. W przypadku reklamacji wynikającej z uszkodzenia produktu, Sklep zaoferuje ten sam produkt nieuszkodzony (wymiana na nowy), a gdy będzie to niemożliwe (brak w magazynie) zaoferuje inny produkt podobny lub zwróci pieniądze.

6.5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

6.6. Ewentualną reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres Usługodawcy w postaci pisma, skanu lub zdjęcia pisma. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub firmę oraz adres Reklamującego, zakres reklamacji, szczegóły reklamacji, podpis Reklamującego.

6.7. Usługodawca nie musi zwracać pełnej ceny zakupu lub obniżać ceny towaru tylko, gdy dokona niezwłocznej wymiany, bądź jego naprawy.

6.8. Z uwagi na fakt, iż gwarancji udziela Usługodawca, to towar reklamowany należy odesłać na jego adres na koszt Klienta. Naprawiony lub wymieniony na nowy towar jest odsyłany na adres podany przez Klienta na koszt Usługodawcy.

6.9. Okres domniemania wystąpienia wady w źle wykonanym towarze wynosi jeden rok. Usługodawca ma obowiązek udowodnić Klientowi, że wada wynika z jego winy np. ze złego użytkowania.

6.10. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie:14 dni od dnia otrzymania Towaru wadliwego i jeśli w tym czasie nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego, przyjmuje się, że reklamację uznał. Usługodawca informuje Reklamującego o swojej decyzji w sprawie reklamacji pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

6.11. W przypadku sprzedaży nie stanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w art.556-576 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.).

6.12. Wzory reklamacji UOKiK : http://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php

§7 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

7.1.  Zawiadomienia o niezgodności Produktu/towaru z Umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@cosyanddozy.com

7.2. Na podstawie obowiązującego prawa polskiego Klient, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpienia od Umowy i zwrotu towaru w ciągu 14 dni kalendarzowych (liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania ostatniego zamówionego towaru). Prawo odstąpienia dotyczy sprzedaży konsumenckiej, czyli stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

7.3. Nadto na podstawie obowiązującego prawa polskiego jeżeli Usługodawca i Klient nie umówili się inaczej, prawo do zwrotu nie obejmuje umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7.4. W razie odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony umowy świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Sklep dokona zwrotu zapłaty kwoty obejmującej wszelkie kwoty wpłacone przez Klienta w związku z Umową (włącznie z kosztem najtańszej przesyłki zwrotnej do Usługodawcy), niezależnie od podstawy ich zapłaty, na wskazane przez Klienta konto bankowe lub przekazem.

7.5.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość Klient odpowiada tylko za wszelkie zmniejszenia wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Pliki do pobrania:

- Formularz odstąpienia od umowy - Pobierz - https://cosyanddozy.com/img/cms/dopobrania/Odstapienie-od-umowy.pdf

§8 Ochrona prywatności

8.1. Ochrona prywatności Klientów odbywa się na podstawie Polityki prywatności Sklepu: https://cosyanddozy.com/pl/content/3-privacy-policy

8.2. W trakcie składania zamówienia, Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie Sklepu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia, co jest konieczne do realizacji Zamówienia lub by otrzymywać informację handlową drogą elektroniczną [Newsletter]. Klientowi, który wyraził zgodę przysługują prawa określone w art.32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” na stronie internetowej Sklepu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox'a w trakcie zakładania Konta Klienta – z chwilą utworzenia Konta Klient zostaje zapisany automatycznie na listę odbiorców Newsletter'a.

8.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności marketingowej na stronie internetowej Sklepu.

8.4. Usługodawca nie odpowiada za niedostosowanie przez Klienta używanego systemu informatycznego do wymagań systemu informatycznego Sklepu, w szczególności konfiguracji komputera albo przeglądarki internetowej.

8.5. Usługodawca gwarantuje, iż obsługa Sklepu dokłada należytej staranności celem świadczenia usług najwyższej jakości.

8.6. Usługodawca zapewnia, iż dołoży należytej staranności, aby strona internetowa i system sprzedaży Sklepu działały w sposób ciągły i bezawaryjnie.

8.7. Zabronione bezwarunkowo jest wykorzystywanie materiałów i danych uzyskanych od Usługodawcy lub za pośrednictwem eSklepu dotyczących i obejmujących Klientów w celach komercyjnych, w szczególności działania polegające na wysyłaniu niechcianej informacji handlowej.

8.8. Zabronione bezwarunkowosą wszelkie działania naruszające prywatność Klientów i Usługodawcy.

§9 Własność intelektualna

9.1. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie materiałów i danych pochodzących ze Sklepu lub jego składników podlega ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.) i jest bez pisemnej zgody Sklepu – bezwarunkowo zabronione.

9.2. Wszelkie logo, znaki towarowe, nazwy produktów, firmy, itp. użyte na stronie internetowej Sklepu są należą odpowiednio do ich właścicieli lub uprawnionych i są umieszczone za zgodą tych podmiotów lub w celu wyłącznie informacyjnym.

§10 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

10.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

10.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub cennika w każdym czasie i dowolnym zakresie. Klienci zostaną powiadomieni o zmianach na stronie internetowej albo podczas logowania na Konto Klienta i zapewniona im będzie możliwość ustosunkowania się do planowanych zmian w terminie przynajmniej czternastu dni przed wejściem ich w życie. Żadna zmiana Regulaminu nie działa wstecz.

10.3. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu lub cennika stosuje się zapisy wersji Regulaminu lub cennika obowiązujących w chwili złożenia poprawnego Zamówienia przez Klienta.

10.3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane z wyprzedzeniem na stronie internetowej Sklepu http://cosyanddozy.com/content/3-regulamin

10.4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w Zamówieniu.

10.5. Wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu oraz powstałe w związku z wykonywaniem umów pomiędzy Usługodawcą a Klientami będą rozstrzygane przez powszechny sąd właściwy rzeczowo i miejscowo wg odpowiednich przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296 z późn.zm.).

UWAGA:

1       Przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) nie stosuje się do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.

2       Wzór odstąpienia od umowy (i informacje na temat samego odstąpienia) znajdują się pod poniższym adresem internetowym: http://cosyanddozy.com/content/7-odstapienie-od-umowy

IustitiaLex 2018-2021

Product added to wishlist
Product added to compare.

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).