Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Polityka prywatności

Politykę prywatności wprowadzamy na podstawie art.173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.1800 z późn.zm.) i Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu eSklepu COSY AND DOZY oraz umowy jaka zawiera Klient z Administratorem poprzez rejestrację dokonywaną online za pomocą formularza. Polityka prywatności aktualna jest od dnia 24 grudnia 2014r.

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta w związku z zakupami w eSklepie COSY AND DOZY jest COSY AND DOZY Magdalena Zajdel, z siedzibą w Warszawie, ul. Dywizjonu 303 127/10, 01-470 Warszawa, NIP:8951767544, REGON: 363909433.
 2. Administrator respektuje i chroni prawa autorskie oraz prawa właścicieli do zastrzeżonych symboli albo znaków towarowych.
 3. Podstawowe definicje odnoszące się do danych osobowych:
  1. Dane osobowe – to każda informacja dotycząca osoby fizycznej, pozwalająca na określenie tożsamości tej osoby, identyfikację tej osoby. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
  2. Zbiór danych – to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępny wg określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten ma postać rozproszoną, czy jest podzielony funkcjonalnie.
  3. Przetwarzanie danych – to jakiejkolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w szczególności te dokonywane w systemie informatycznym.
  4. System informatyczny – to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych (System Portalu).
 1. Polityka prywatności opisuje sposób, w jaki Administrator postępuje z danymi osobowymi i informacjami osobistymi, które przekazuje lub umieszcza Klient w systemie informatycznym eSklepu. Polityka prywatności dotyczy również informacji i danych przekazywanych podczas korzystania z eSklepu, np. realizacji transakcji.
 2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych i obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 3. Administrator zawsze dokłada należytej staranności, celem ochrony przekazywanych do przetwarzania danych – w tym danych osobowych, zasada ta dotyczy stosowanych rozwiązań technologicznych, wdrożonych procedur, organizacji obsługi oraz kwalifikacji personelu.
 4. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
 5. Podanie jakiejkolwiek danej lub przekazanie zbioru danych do przetwarzania – w tym danych osobowych, do systemu informatycznego eSklepu jest świadome i dobrowolne. Zgoda na przetwarzanie może być udzielona dobrowolnie i świadomie podczas rejestracji.
 6. System eSklepu zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Osobie udostępniającej Administratorowi dane osobowe, przysługuje bezwarunkowe prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jak również sprzeciwu wobec przetwarzania lub przekazywania innym podmiotom.
 7. Na potrzeby eSklepu przetwarzane dane osobowe wyłącznie tak długo, w jakim istnieje cel, dla którego zostały pozyskane lub przekazane. W każdym czasie Klient może zażądać ujawnienia wszelkich detali dotyczących jego danych osobowych lub ich zakres przetwarzania, jak również żądać ich trwałego usunięcia. Kontakt drogą elektroniczną: http://cosyanddozy.com/kontakt
 8. W przypadku żądania usunięcia danych koniecznych do korzystania z eSklepu, Konto Klienta zostaje usunięte. Administrator wysyła informację drogą elektroniczną na podanego przez Klienta adres e-mail.
 9. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osoba nieupoważnionym.
 10. Wykorzystywanie adresów IP służy jedynie diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu systemem eSklepu.
 11. eSklep zawiera linki pozwalające odwiedzać inne strony internetowe, jak serwis społecznościowy Facebook, udostępniany przez Facebook, Inc. Jeżeli link taki zostanie użyty do opuszczenia eSklepu, to jednocześnie należy zaakceptować fakt, iż Administrator nie ma żadnej kontroli nad zawartością stron zewnętrznych. Zatem, nie może i nie jest odpowiedzialny za ochronę prywatności i danych osobowych podczas odwiedzania stron zewnętrznych. Strony te posiadają własne zasady (polityki) prywatności, z którymi należy się zapoznać, np. Facebook pod adresem internetowym: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy
 12. Jeżeli Klient zauważy, że jakakolwiek informacja jego dotycząca jest niezgodna z prawdą lub niekompletna, Administrator umożliwia zgłoszenie tegoż faktu poprzez: http://cosyanddozy.com/kontaktW razie potwierdzenia wystąpienia niezgodności zostanie ona niezwłocznie poprawiona.
 13. Na potrzeby funkcjonowania eSklepu , (w celach: realizacji transakcji oraz wysyłki informacji handlowej drogą elektroniczną), przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko , adres zamieszkania lub pobytu, nr telefonu, adres e-mail.
 14. Informacje kontaktowe Klientów eSklepu są wykorzystywane wyłącznie do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne. Niemniej Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania im niezapowiedzianych wiadomości elektronicznych, tj. informacji odnoszących się bezpośrednio do funkcjonowania eSklepu (np. zmiany technicznej lub zmiany Polityki prywatności albo Regulaminu), nadto informacje mogą dotyczyć weryfikacji podanych danych osobowych. Administrator będzie się kontaktował z Klientami za ich dobrowolną zgodą za pomocą poczty elektronicznej oraz poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej eSklepu.
 15. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zapisów Polityki prywatności w każdym czasie i dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem, iż zmiany nigdy nie będą obowiązywały wstecz. W przypadku wprowadzenia zmian będą one ogłoszone na stronie internetowej eSklepu, aby można było się z nimi zapoznać i do nich ustosunkować w czasie przynajmniej czternastu dni przed wejściem w życie zmian.

 

Polityka cookies

System informatyczny eSklepu stosuje technologię cookies. Logując się do systemu eSklepu Klient wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies na urządzeniu docelowym, np. komputerze Klienta.

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej eSklepu.

© IustitiaLex 2014